Ny modell för kartläggning och situationsanalys

Oavsett om du är förälder eller yrkesverksam ger kompassmodellen dig verktyg att kartlägga och förstå vilket behov av stöd barnet har samt hur du på olika sätt kan stötta barnet med anpassningar och stöd.

Vi erbjuder handledning i modellen till anhöriga och yrkesverksamma. Det kan handla om allt från kartläggning av barnets förmågor till att implementera modellen i en verksamhet.

Om alla vuxna kring barnet kartlägger och dokumenterar i enlighet med
modellen blir det enkelt för alla i barnets omgivning att få en gemensam
helhetsbild och förståelse för barnet. Med hjälp av modellen har ni gjort en pedagogisk kartläggning och lagt grunden till extra anpassningar och särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan.

Utbildning för förskola och skola

  • En djupdykning under ytan: Kartläggning av elevens nedsatta och starka funktionsförmågor.
  • Modell för situationsanalys: Hur kan vi anpassa kraven vi ställer på eleven så att de är i balans med elevens funktionsförmågor? Hur kan vi kravanpassa och kompensera för de nedsatta funktionsförmågorna? Vilka extra anpassningar/ särskilt stöd behöver eleven i olika situationer?
  • Elevens navigeringshjälp: Hur kan vi tillgodose Barnkonventionens krav på barns rätt att komma till tals? Hur kan vi tillsammans med eleven identifiera vad som är svårt samt förstå elevens perspektiv i olika situationer?
  • Läcksäcken: Hur kan vi identifiera stressorer och förebygga stress?
  • Tryggsäcken: Vilket behov av extra anpassningar/särskilt stöd har eleven? Vilka kompenserande hjälpmedel och strategier kan vi packa ner i elevens tryggsäck?

Barnets navigeringshjälp − nu när barnkonventionen är lag

Till modellen finns checklistor som vi kan använda när vi samtalar med barnet/eleven kring olika situationer i syfte att identifiera barnets/elevens perspektiv på det som är svårt. Dessa listor hjälper såväl små som stora barn att göra sin röst hörd och skapar goda förutsättningar för delaktighet i förskolan, i skolan eller i vardagen.

Dessa checklistor är gratis att laddar ner. Du hittar dem under fliken ”Böcker” här på vår hemsida.