Evidensbaserad praktik

Vi arbetar i enlighet med det som Socialstyrelsen kallar evidensbaserad praktik. Det innebär att vår expertis och yrkeskunskap, bästa tillgängliga kunskap och våra kunders situation, erfarenheter och önskemål väger precis lika tungt. Även om det finns vetenskapligt stöd för vissa insatser innebär det inte att det passar alla människor. Varje människa är unik med olika förutsättningar och behov. Därför arbetar vi individfokuserat.

I enlighet med Supported employment gör vi en individfokuserad yrkesprofil  genom kartläggning av kundens önskemål, intressen, färdigheter och förmågor. Vi försöker identifiera klientens motivation och relation till arbete, arbetar med motivation utifrån MI-samtal och tillämpar tydliggörande pedagogik vad gäller otydliga och dolda förväntningar på arbetsplatsen. Vi kartlägger resurser och stödbehov samt försöker hitta kompenserande strategier och hjälpmedel för nedsatta förmågor som ska komma till gagn för våra kunder ute på arbetsplatsen.

CPS och Mi

Vi är certifierade i CPS (Collaborative & Proactive Solutions) och arbetar med samarbetsinriktad problemlösning samt är utbildade i MI (Motiverande samtal) och Kognitiv affektiv träning.

Vi arbetar autonomistödjande och lågaffektivt, vilket innebär att vi kravanpassar olika situationer så att vi kan ge individen möjlighet till självkontroll och självbestämmande samt stöd i att ta makten över sitt liv. Tillsammans med kunden försöker vi hitta strategier som kompenserar för kognitivt nedsatta förmågor på arbetsplatsen men också för att exempelvis komma iväg till arbetet.

Begreppet KASAM (känsla för sammanhang) är viktigt för oss. Att våra kunder upplever tillvaron som

  • meningsfull
  • begriplig
  • hanterbar

är enligt vår uppfattning grunden för att komma i hållbar försörjning.

Lågaffektiv och tydliggörande pedagogik

Vi har ett lågaffektivt arbetssätt och följer Socialstyrelsens riktlinjer för att undvika situationer som utmanar. I enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer har vi kunskap om funktionstillstånd, funktionsnedsättningar och kommunikativa förhållningssätt. Vårt kartläggningsmaterial utgår från ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Vi arbetar med visuella tekniker och kommunikationsstöd samt tydliggörande pedagogik.