Jobb- och utbildningsexperter

Vi är auktoriserade anordnare av arbetsmarknadsinsatser. Nacka kommun kallar oss jobb- och utbildningsexperter.

Vad kan vi hjälpa till med?

Cognix hjälper dig att ta ut färdriktningen och sätta kurs mot nya mål som leder till hållbar försörjning. Det kan vara arbete, praktik, studier eller kanske ett eget företag. 

Cognix hjälper dig att ta ut färdriktningen och sätta kurs mot nya mål som leder till hållbar försörjning. Det kan vara arbete, praktik, studier eller kanske ett eget företag. 

Vi hjälper dig att identifiera dina starka förmågor och eventuella hinder som kan stå i din väg. Utifrån dina unika behov upprättar vi sedan en plan för hur du ska kunna uppnå ditt mål, oavsett om det handlar om att hitta en praktikplats, ett arbete, börja plugga eller kanske starta eget.  Vi börjar alltid med att göra en kartläggning för att upprätta en genomförandeplan och sätta upp tydliga mål, så att vår gemensamma planering blir överskådlig och förutsägbar för dig.

Förstärkt jobbpeng

Vi kan ge dig extra stöd om du behöver det. Stödet utformas utifrån dina unika individuella behov. Vi har mycket goda kunskaper om olika funktionsnedsättningar – och funktionstillgångar.

Det kan till exempel handla om att hitta motivationen, behov av visuellt samtalsstöd, kartläggning av behov av anpassningar på arbetsplatsen eller att ha ett samordningsansvar för alla dina kontakter med olika myndighetspersoner.

Hur kommer man till oss?

  1. Ta kontakt med en karriärvägledare i Nacka kommun.
  2. Karriärvägledaren fattar beslut om du har rätt till insatsen jobbpeng/förstärkt jobbpeng.
  3. Om karriärvägledaren beslutar att bevilja insatsen, skickar karriärvägledaren en beställning till oss.
  4. När vi får beställningen kontaktar vi dig för ett första möte.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar enligt den grundläggande principen i Supported employment. Det är kundens önskemål och förutsättningar som styr när vi letar arbetsplats och arbetsuppgifter. För oss är det viktigt att du som kund får det stöd som behövs för att hitta ett arbete och stöd och anpassningar på arbetsplatsen så att det leder till hållbar försörjning.

Vi anser att delaktighet, empowerment och att varje individ är unik är viktiga grundstenar att utgå från. Våra insatser ska enligt våra kvalitetsmål utgå från individens förutsättningar, intressen och önskemål. All information ska ges på ett tillgängligt och lämpligt sätt utifrån individens förutsättningar.

Evidensbaserad praktik

Vi arbetar i enlighet med det som Socialstyrelsen kallar evidensbaserad praktik. Det innebär att vi väger samman vår expertis med bästa tillgängliga kunskap och våra kunders situation, erfarenheter och önskemål.

I enlighet med Supported employment gör vi en individfokuserad yrkesprofil  genom kartläggning av kundens önskemål, intressen, färdigheter och förmågor. Vi försöker identifiera klientens motivation och
relation till arbete, arbetar med motivation utifrån MI-samtal och tillämpar tydliggörande pedagogik vad gäller otydliga förväntningar på en arbetsplats. Vi kartlägger resurser och stödbehov samt försöker hitta kompenserande strategier och hjälpmedel för nedsatta förmågor som ska komma till gagn för våra kunder ute på arbetsplatsen.

CPS och MI

Vi är certifierade i CPS (Collaborative & Proactive Solutions) och arbetar med samarbetsinriktad problemlösning samt är utbildade i MI (Motiverande samtal).

Vi arbetar autonomistödjande, vilket innebär att vi kravanpassar olika situationer så att vi kan ge individen möjlighet till självkontroll och självbestämmande.

Begreppet KASAM (känsla för sammanhang) är mycket viktigt för oss. Att våra kunder upplever tillvaron som

  • meningsfull
  • begriplig
  • hanterbar

är enligt vår uppfattning grunden för att komma i hållbar försörjning.

Lågaffektiv och tydliggörande pedagogik

Vi har ett lågaffektivt arbetssätt och följer Socialstyrelsens riktlinjer för att undvika utmanande situationer. Som Socialstyrelsen förespråkar har vi kunskap om funktionstillstånd, funktionsnedsättningar och kommunikativt förhållningssätt. Vårt kartläggningsmaterial utgår från ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Vi arbetar med visuella tekniker och kommunikationsstöd samt tydliggörande pedagogik.

Tydlighet, förutsägbarhet och struktur är självklara ledord för oss.